Build your business with smart financing
Protect and preserve your success
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2 3

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Spółka ▪ Uwagi ogólne

Odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech jest spółka GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Spółka ta posiada osobowość prawną. Oznacza to, że jej byt prawny jest niezależny od osób wspólników. Skład wspólników może być zmienny. Spółka może składać się z tylko z jednego wspólnika, tzw. Ein-Mann-GmbH lub z większej ilości wspólników. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne (np. inne spółki prawa niemieckiego, a także spółki zagraniczne).

W przypadku wspólników będących zagranicznymi osobami prawnymi pewne problemy mogą pojawić się w stosunku do spółek spoza Unii Europejskiej. Przy zawieraniu umowy spółki GmbH niezbędne jest bowiem wykazanie legitymacji przez osoby działające w imieniu wspólnika będącego zagraniczną spółką.

Osobowość prawną spółka GmbH uzyskuje z chwilą wpisu do niemieckiego rejestru handlowego Handelsregister. Dopiero z chwilą wpisu do rejestru handlowego odpowiedzialność za zobowiązania spółki przejmuje sama spółka. Od chwili wpisu do rejestru odpowiedzialność za zobowiązania spółki ogranicza się do wartości jej majątku. Należy mieć to na uwadze, jeżeli w okresie przed wpisem spółki do rejestru planowane jest zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań. Kwestia osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki zaciągnięte przed jej wpisem do rejestru jest dyskusyjna. Z tego też powodu, w ocenie Kancelarii najlepiej w okresie pomiędzy zawarciem umowy spółki, a jej wpisem do rejestru powstrzymać się od zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W praktyce MAJEWSKI Kancelaria Prawna poddajemy analizie prawnej różne zagadnienia z zakresu niemieckiego prawa korporacyjnego. Jednym z takich zagadnień jest ocena prawna możliwości rezygnacji ze sprawowania funkcji członka zarządu w niemieckiej spółce GmbH - Amtsniederlegung.

Często rezygnacja z funkcji członka zarządu – Geschäftsführer jest decyzją nagłą, wymuszoną wyjątkowymi okolicznościami. Rezygnacja z funkcji członka zarządu w niemieckiej spółce GmbH zwykle dotyczy osób, które pomimo zasiadania w zarządzie niemieckiej spółki nie widzą możliwości realnego oddziaływania na jej działalność przy jednoczesnym ponoszeniu szerokiej odpowiedzialności. Tytułem przykładu można wskazać presję ze strony wspólników, aby zarząd spółki GmbH nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości – Insolvenzantrag, pomimo przesłanek do ogłoszenia upadłości. W takich sytuacjach często dochodzi do próby rezygnacji z funkcji członka zarządu, które de facto przybiera postać porzucenia sprawowanej funkcji. Tego rodzaju zachowanie nie tylko nie zwalnia z odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, ale może pociągać za sobą dodatkową odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki – Schadensersatz.

Oprócz braku możliwości rzeczywistego oddziaływania na działalność spółki można wskazać wiele innych przyczyn rezygnacji z funkcji członka zarządu np. brak otrzymywania wynagrodzenia, chęć wystąpienia ze spółki, próba ograniczenia lub uniknięcia odpowiedzialności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W ramach tzw. German Desk kancelarii MAJEWSKI Kancelaria Prawna spotykamy się z różnego rodzaju problemami prawnymi z zakresu niemieckiego prawa spółek, w szczególności niemieckiej spółki GmbH, która oprócz Gewerbe jest najchętniej wybieraną formą prawną działalności gospodarczej przez Polaków w Niemczech.

Przy tym polscy przedsiębiorcy nie tylko samodzielnie zakładają spółki GmbH w Niemczech, ale również wchodzą w różnego relacje biznesowe z obywatelami Niemiec i m.in. w zamian za wkłady pieniężne obejmują udziały w niemieckich spółkach. W pewnych sytuacjach zarządzanie spółkami w Niemczech pozostawiają swoim niemieckim partnerom, którzy działają na miejscu w Niemczech. Często pomiędzy polskimi, a niemieckim spółkami istnieją silne powiązania gospodarcze. Zdarza się, że oprócz wkładu pieniężnego polscy wspólnicy zaopatrują niemiecką spółkę w towar. Z kolei niemiecka spółka prowadzi działalność handlową i zapewnia zbyt.

Zwykle współpraca przebiega harmonijnie do momentu, kiedy obie strony czerpią porównywalne profity. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie działalność polskiej lub niemieckiej spółki staje się dla wspólników nieprzejrzysta.

Część wspólników nie chce eskalować sytuacji w obawie przed utratą zagranicznego kontrahenta i zwracają się do kancelarii z prośbą o rozpoznanie sytuacji spółki z pominięciem tzw. oficjalnej drogi przewidzianej przez przepisy prawa spółek.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W niektórych przypadkach wierzytelność może podlegać uprzywilejowanemu zaspokojeniu w niemieckim postępowaniu upadłościowym. W jednym poprzednich artykułów dotyczącym problematyki wyłączenia z masy upadłości w Niemczech, wskazywałem na możliwość wyłączenia rzeczy z masy upadłości, która jest jednak uzależniona od zaistnienia określonych przesłanek, w szczególności ustanowienia skutecznego prawa własności na rzeczy np. zastrzeżenia prawa własności na rzeczy do czasu zapłaty ceny.

Innym uprawnieniem wierzyciela w niemieckim postępowaniu upadłościowym może być prawo do uprzywilejowanego zaspokojenia się z rzeczy wchodzących w skład masy upadłości. Różnica w stosunku do roszczenia o wyłączenie rzeczy z masy polega na tym, że prawo do spieniężenia rzeczy przysługuje nie tylko uprawnionemu do uprzywilejowanego zaspokojenia, ale również sam syndyk niemiecki jest w stanie dokonać spieniężenia rzeczy. Ponadto zysk uzyskany ze spieniężenia rzeczy, który przekracza roszczenie wierzyciela uprzywilejowanego trafia do masy upadłości (za U. Foerste, Insolvenzrecht, 6. Aufl. 2014, Rn. 368).

Prawo wierzyciela do uprzywilejowanego zaspokojenie w niemieckim postępowaniu upadłościowym jest uregulowane w przepisach § 49-51 niemieckiego prawa upadłościowego Insolvenzordnung - InsO. Prawo to nazywa się Recht zur Absonderung. Należy odróżnić od roszczenia wyłączenie rzeczy z masy – Aussonderung.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
  • Uwagi ogólne

Do napisania niniejszego artykułu skłoniły mnie doświadczenia zawodowe zebrane na przestrzeni ostatniego roku. W praktyce naszej Kancelarii obserwuję bowiem coraz częstsze wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych przez zagranicznych kontrahentów przy udzielaniu zleceń polskim firmom. Tego rodzaju nowoczesne narzędzia komunikacji elektronicznej są wykorzystywane głównie w branży energii odnawialnej, instalacji sieci komórkowej, a także branży produkcyjnej, gdzie w proces produkcji jest zaangażowane liczne grono podwykonawców.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie współpracy gospodarczej polega na wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania przez zleceniodawców. Zleceniodawca tworzy rozbudowaną platformę komputerową i udziela poszczególnym podwykonawcom dostępu online do tej platformy. Tradycyjna komunikacja pisemna oraz korespondencja E-Mail jest zastępowana przez logowanie się do takiej platformy i pobieranie oraz zamieszczenie w niej różnych dokumentów związanych z procesem realizacji zlecenia. I tak, zleceniodawca wprowadza do systemu zlecenie wraz z wytycznymi, które zostaje przydzielone konkretnemu zleceniobiorcy. Zleceniobiorca z kolei, po zalogowaniu się do systemu, wprowadza do niego dokumenty związane z realizacją zlecenia takie jak zestawienia godzinowe (time sheet lub Stundenaufstellung),  obmiary (Aufmaß), odbiory cząstkowe i końcowe, dokumenty potwierdzające dostawy itp. oraz rachunki.