Build your business with smart financing
Protect and preserve your success
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2 3

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Na różnych etapach dochodzenia roszczenia od dłużnika w Niemczech może pojawić się z jego strony propozycja polubownego uregulowania spłaty zadłużenia. Często zdarza się, że taka propozycja ma na celu tylko odłożenie w czasie spłaty zadłużenia i pomimo podpisania ugody płatność żadnej z rat nie następuje. Jeżeli zdecydujemy się na podpisanie takiej ugody powinniśmy monitorować terminy płatności i w przypadku bezskutecznego ich upływu podjąć zdecydowane działania prawne w celu wyegzekwowania należności w Niemczech. Należy bowiem mieć na uwadze, że postępowania sądowe nawet w Niemczech też wymagają czasu. Zwłoka w dochodzeniu roszczenia może doprowadzić m.in. do trudności dowodowych, utraty roszczenia na skutek jego przedawnienia, niemożliwości uzyskania zaspokojenia roszczenia na skutek upadłości lub niewypłacalności dłużnika.

W niniejszym artykule chcielibyśmy jednak zwrócić Państwu uwagę na inny aspekt polubownego uregulowania zapłaty należności, a mianowicie zawarcie ugody z dłużnikiem wobec którego uzyskaliśmy już prawomocny wyrok w Niemczech i który zaproponował nam polubowną zapłatę, aby uniknąć wyegzekwowania należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Jeżeli przystaniemy na takie rozwiązanie może się okazać, że w pewnych sytuacjach będziemy zmuszeni do zwrotu otrzymanej w ten sposób zapłaty. Taka sytuacja może zachodzić, jeżeli dłużnik w Niemczech był zagrożony upadłością i po otrzymaniu przez nas należności został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, a następnie została ogłoszona upadłość wobec dłużnika.

Zgodnie z przepisami niemieckiego prawa upadłościowego § 129 do 146 InsO syndyk ma możliwość zakwestionowania czynności prawnych, w tym płatności dokonanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości. Szerzej na temat możliwości zakwestionowania czynności przez niemieckiego syndyka pisaliśmy w artykule http://prawnik-niemcy.com.pl/aktualnosci/126-zakwestionowanie-umow-przez-niemieckiego-syndyka-niemieckie-prawo-upadlosciowe.html W ostatnim czasie pojawiło się interesujące orzeczenie BGH (Niemiecki Sąd Najwyższy) z dnia 07 września 2017, które poruszało problematykę zaspokojenia zasądzonej należności na drodze polubownej z pominięciem postępowania egzekucyjnego (BGH 9. Zivilsenat, Urteil vom 07.09.2017 – IX ZR 71/16) i konieczności zwrotu otrzymanej w ten sposób należności do masy upadłości.

W kontekście powyższego zagrożenia warto przeanalizować zawarcie ugody w Niemczech przez pryzmat konsekwencji prawnych w przypadku ewentualnej niewypłacalności dłużnika.

Berlin, dnia 06.11.2017 r.

Paweł Majewski, LL.M. (Universität Potsdam)
Radca Prawny / Polnischer Anwalt (Mitglied der Rechtsanwaltskammer Berlin)