Build your business with smart financing
Protect and preserve your success
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2 3

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Na mocy ustawy z dnia z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73), każda spółka ma obowiązek dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Ustawa zawiera definicję beneficjenta rzeczywistego w art. 2 ust. 2 pkt 1, jednak nie jest ona zrozumiała dla każdego przedsiębiorcy. Należy wyjaśnić, że za beneficjenta rzeczywistego postrzegać osobę fizyczną (człowieka), który posiada rzeczywistą kontrolę (bezpośrednią albo pośrednią) nad jakimś przedsiębiorstwem, prowadzonym w formie prawnej spółki handlowej. Ujawnianie danych dot. tych osób w Centralnym Rejestrze ma, zgodnie z założeniem ma zapobiegać nielegalnym przepływom pieniędzy.

Nie wchodząc w skomplikowane szczegóły dotyczące zasad przetwarzania ujawnianych w rejestrze informacji, a także sposobu ich zamieszczania (więcej o tym można dowiedzieć się m.in. na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych), należy podkreślić najważniejsze kwestie praktyczne wynikające z wejścia w życie ww. ustawy.

Zgodnie z art. 60 ustawy, informacje beneficjentach rzeczywistych powinny być zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy jednak także spółek, które w dniu wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 13 października 2019 r. były już wpisane w KRS. Beneficjenci rzeczywiści tych spółek musieli zostać zgłoszeni do Centralnego Rejestru do 13 lipca 2020 r. Jeżeli pomimo upływu tego terminu, wciąż nie dokonano zgłoszenia, należy ten brak uzupełnić jak najszybciej. W przeciwnym razie należy liczyć się z ryzykiem bardzo dotkliwych kar.

Za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy przewidziane są bardzo surowe kary administracyjne, w tym kary pieniężne (Rozdział 13). Kary te mogą być nakładane nie tylko na instytucje (spółki), ale także na podmioty zobowiązane do działania w imieniu spółki (zarząd, wspólników itp.). W przypadku osoby fizycznej wysokość kary może wynieść maksymalnie 20 868 500 zł, z kolei osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jest narażona na karę do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Szczecin, Poznań, Berlin, dnia 07.09.2020 r.

MAJEWSKI Kancelaria Prawna