Adwokat Niemcy

 • Przedawnienie w Niemczech – Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

  Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech lub będący stroną sporu prawnego w Niemczech mogą spotkać się z zagadnieniem zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Z naszego doświadczenia wynika, że kwestia zrzeczenia się zarzutu przedawnienia może pojawić się w sprawach transportowych, w sprawach budowlanych lub sprawach upadłościowych. Nie są to z całą pewnością jedyne dziedziny prawa, w których może pojawić się problematyka zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. W sprawach transportowych uzasadnieniem dla zrzeczenia się zarzutu przedawnienia mogą być krótkie terminy przedawnienia roszczeń wynikające z konwencji CMR lub z HGB - Handelsgesetzbuch w przypadku przewozu kabotażowego. Często przy likwidacji szkody w Niemczech, w przypadku konieczności ustalenia wysokości szkody, podmiotu odpowiedzialnego może pojawić się zagadnienie zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. W sprawach budowlanych w Niemczech ten problem dotyczy roszczeń ulegających najszybszemu przedawnieniu, czyli wynikających rękojmi. Z kolei w sprawach upadłościowych problem zrzeczenia się zarzutu przedawnienia może się pojawić w przypadku roszczeń wynikających z zakwestionowania przez niemieckiego syndyka czynności dokonanych przez upadłego.

  Możliwość zrzeczenia się zarzutu przedawnienia wynika z § 202 ust. 2 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przedawnienie nie może zostać ograniczone przez czynność prawną ponad termin przedawnienia wynoszący 30 lat liczony od początku ustawowego terminu przedawnienia. Innymi słowy zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest możliwe w granicach 30 lat. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie oznacza, że termin przedawnienia nie biegnie. Złożenia wierzycielowi oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia oznacza, że w przypadku wytoczenia powództwa przez wierzyciela w okresie skuteczności oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia nie będzie mógł być podniesiony w procesie.

 • UZNANIE WYROKU POLSKIEGO W NIEMCZECH – WINDYKACJA W NIEMCZECH – EGZEKUCJA W NIEMCZECH

  1) Wprowadzenie:

  Przeprowadzenie egzekucji komorniczej w Niemczech uzależnione jest od posiadania polskiego tytułu wykonawczego: prawomocnego wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, prawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, a następnie przeprowadzenie procedury jego uznania w Niemczech. W przypadku wyroków zaocznych, wyroków opartych na uznaniu powództwa lub ugody sądowej możliwe jest wystąpienie o wydanie przez sąd zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, które umożliwia prowadzenie egzekucji w Niemczech z pominięciem procedury uznawania wyroku w Niemczech.

  W celu prowadzenia egzekucji w Niemczech konieczne jest posiadanie orzeczenia, które jest wykonalne w Niemczech lub posiadanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.

  Wbrew pozorom procedura uznawania polskich wyroków w Niemczech należy do częstych spraw prowadzonych przez naszą niemiecką Kancelarię. Zwykle przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, którzy uzyskali orzeczenie na terenie Polski przeciwko kontrahentowi z Niemiec dążą do wyegzekwowania swojej należność. Drugą kategorią osób zainteresowaną uznaniem wyroku w Niemczech są prawnicy: adwokaci i radcowie prawni, którzy w ten sposób mają możliwość dochodzenia w Niemczech kosztów adwokackich zasądzonych przez polski sąd. W ostatnim czasie zakończyliśmy z sukcesem dochodzenie kosztów adwokackich w Niemczech zasądzonych przez polski sąd radcy prawnemu. Przy okazji tej sprawy okazało się, że wiele osób nie dochodzi zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w Niemczech. Dzięki procedurze uznawania tytułów wykonawczych możliwe jest egzekwowanie w Niemczech należności wynikających z umów zawartych w formie aktu notarialnego w których dłużnik poddał się egzekucji. Możliwe jest również wystąpienie o uznanie przez niemiecki sąd polskiego wyroku karnego i dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego wobec skazanego, który unika zapłaty lub utrudnia egzekucję poprzez przeprowadzenie się do Niemiec.