Negocjacje w Niemczech

  • NEGOCJACJE W NIEMCZECH – PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

    Prowadząc negocjacje w Niemczech na temat rozwiązania spornej sytuacji należy zachować dużą czujność, w szczególności aby je formalnie i skutecznie zakończyć. Zdarzają się bowiem sytuacje, że nasz niemiecki kontrahent formułuje wobec naszej firmy określone roszczenia, czy to wynikające z wad rzeczy, czy np. odszkodowawcze w związku z powstaniem szkody lub w ogóle jeszcze z innego tytułu. Zwykle w takiej sytuacji jako rzetelna firma przystępujemy do negocjacji w celu wyjaśnienia kwestii tych roszczeń lub ich uzgodnienia sposobu ich zaspokojenia, jeżeli są zasadne. W trakcie rozmów może się jednak okazać, że roszczenia niemieckiej firmy są nieadekwatne do szkody lub osiągnięcie konsensusu z innych przyczyn jest niemożliwe. Często zdarza się, że negocjacje utykają w tzw. martwym punkcie i nie są dalej prowadzone.   

    Jeżeli roszczenie zostało sformułowane wobec naszej firmy i z dużym prawdopodobieństwem może podlegać prawu niemieckiemu, a próby wyjaśnienia sytuacji z firmą niemiecką nie przynoszą rezultatu, powinniśmy zadbać o to, aby negocjacje formalnie zakończyć. Rozpoczęcie negocjacji na terenie Niemiec dotyczących roszczeń wywołuje bowiem skutek prawny w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia roszczenia. Zgodnie z treścią § 203 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), jeżeli pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem toczą się negocjacje dotyczące roszczenia lub okoliczności uzasadniających roszczenie, wówczas bieg przedawnienia ulega zawieszeniu do czasu, aż jedna ze stron odmówi kontynowania negocjacji – Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen.

  • Przedawnienie w Niemczech – Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia

    Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech lub będący stroną sporu prawnego w Niemczech mogą spotkać się z zagadnieniem zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Z naszego doświadczenia wynika, że kwestia zrzeczenia się zarzutu przedawnienia może pojawić się w sprawach transportowych, w sprawach budowlanych lub sprawach upadłościowych. Nie są to z całą pewnością jedyne dziedziny prawa, w których może pojawić się problematyka zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. W sprawach transportowych uzasadnieniem dla zrzeczenia się zarzutu przedawnienia mogą być krótkie terminy przedawnienia roszczeń wynikające z konwencji CMR lub z HGB - Handelsgesetzbuch w przypadku przewozu kabotażowego. Często przy likwidacji szkody w Niemczech, w przypadku konieczności ustalenia wysokości szkody, podmiotu odpowiedzialnego może pojawić się zagadnienie zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. W sprawach budowlanych w Niemczech ten problem dotyczy roszczeń ulegających najszybszemu przedawnieniu, czyli wynikających rękojmi. Z kolei w sprawach upadłościowych problem zrzeczenia się zarzutu przedawnienia może się pojawić w przypadku roszczeń wynikających z zakwestionowania przez niemieckiego syndyka czynności dokonanych przez upadłego.

    Możliwość zrzeczenia się zarzutu przedawnienia wynika z § 202 ust. 2 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przedawnienie nie może zostać ograniczone przez czynność prawną ponad termin przedawnienia wynoszący 30 lat liczony od początku ustawowego terminu przedawnienia. Innymi słowy zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest możliwe w granicach 30 lat. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie oznacza, że termin przedawnienia nie biegnie. Złożenia wierzycielowi oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia oznacza, że w przypadku wytoczenia powództwa przez wierzyciela w okresie skuteczności oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia nie będzie mógł być podniesiony w procesie.