Prawo niemieckie

 • MAJEWSKI Kancelaria Prawna - Poznań, Berlin, Szczecin

  Prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo niemieckie, a także prawo rodzinne i spadkowe należą do głównych obszarów naszej działalności. Kancelaria została założona w 2012 r. przez radcę prawnego Pawła Majewskiego. W 2014 r. Mecenas Paweł Majewski został członkiem Izby Adwokackiej w Berlinie i uzyskał uprawnienia do reprezentowania klientów przed wszystkim sądami, urzędami oraz organami w Niemczech, na takich samych zasadach jak adwokat niemiecki. Kancelaria w Berlinie działa od 2014 r.

  Radca prawny Paweł Majewski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ponadto z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe (Master of Law, LL.M.) z prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Poczdamie (Universität Potsdam). Ponadto został uznany za najlepszego absolwenta zagranicznego przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD).

  Majewski Kancelaria Prawna od wielu lat uczestniczy w licznych sporach sądowych oraz procesach inwestycyjnych. Kancelaria jest prowadzona indywidualnie przez radcę prawnego Pawła Majewskiego. Oprócz spraw gospodarczych duże doświadczenie zdobyliśmy w sprawach rodzinnych, w szczególności sprawach rozwodowych oraz o podział majątku.

  Kancelaria w Niemczech zajmuje się głównie niemieckim prawem budowlanym oraz prawem upadłościowym, a także dochodzeniem roszczeń. Dokładny zakres spraw prowadzonych przez Niemiecką Kancelarię znajduje się w zakładce „Zakres Usług”.

 • NEGOCJACJE W NIEMCZECH – PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

  Prowadząc negocjacje w Niemczech na temat rozwiązania spornej sytuacji należy zachować dużą czujność, w szczególności aby je formalnie i skutecznie zakończyć. Zdarzają się bowiem sytuacje, że nasz niemiecki kontrahent formułuje wobec naszej firmy określone roszczenia, czy to wynikające z wad rzeczy, czy np. odszkodowawcze w związku z powstaniem szkody lub w ogóle jeszcze z innego tytułu. Zwykle w takiej sytuacji jako rzetelna firma przystępujemy do negocjacji w celu wyjaśnienia kwestii tych roszczeń lub ich uzgodnienia sposobu ich zaspokojenia, jeżeli są zasadne. W trakcie rozmów może się jednak okazać, że roszczenia niemieckiej firmy są nieadekwatne do szkody lub osiągnięcie konsensusu z innych przyczyn jest niemożliwe. Często zdarza się, że negocjacje utykają w tzw. martwym punkcie i nie są dalej prowadzone.   

  Jeżeli roszczenie zostało sformułowane wobec naszej firmy i z dużym prawdopodobieństwem może podlegać prawu niemieckiemu, a próby wyjaśnienia sytuacji z firmą niemiecką nie przynoszą rezultatu, powinniśmy zadbać o to, aby negocjacje formalnie zakończyć. Rozpoczęcie negocjacji na terenie Niemiec dotyczących roszczeń wywołuje bowiem skutek prawny w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia roszczenia. Zgodnie z treścią § 203 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), jeżeli pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem toczą się negocjacje dotyczące roszczenia lub okoliczności uzasadniających roszczenie, wówczas bieg przedawnienia ulega zawieszeniu do czasu, aż jedna ze stron odmówi kontynowania negocjacji – Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen.

 • UBIEGŁY ROK ZAKOŃCZONY DUŻYMI OSIĄGNIĘCIAMI KANCELARII NA GRUNCIE PRAWA NIEMIECKIEGO

  1. Ugoda w branży modowej

  Nasz klient, uznany projektant odzieży kobiecej działający w kraju i za granicą zwrócił się do Majewski Kancelaria Prawna o pomoc w doprowadzeniu do rozwiązania terminowej umowy o współpracy handlowej z zagranicznym kontrahentem. Po zawarciu umowy okazało się, że współpraca dla naszego klienta ma charakter jednostronny i dalsze kontynuowanie umowy będzie wiązało się wyłącznie z poważnymi stratami finansowymi. Umowa została sporządzona w języku angielskim. W umowie, jako prawo właściwe wskazano prawo niemieckie.

  Kancelaria przeanalizowała sprawę i przedstawiła możliwe rozwiązania prawne, a także potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji, w przypadku skorzystania z danego rozwiązania. Jednocześnie klientowi doradzono optymalne pod względem prawnym i kosztów rozwiązanie. Zaproponowane rozwiązanie doprowadziło ostatecznie do polubownego rozwiązania terminowej umowy i zredukowania o 75 % roszczeń firmy niemieckiej. Taki sposób załatwienia sprawy w całości usatysfakcjonował naszego klienta.

  2. Ugoda w branży konstrukcyjnej

  Jeden z naszych klientów zrealizował umowę na dostawę elementów metalowych do Niemiec. Po pewnym czasie od dostawy niemiecki kontrahent stwierdził, że elementy są wadliwe i zażądał zwrotu wynagrodzenia w całości, wymiany elementów na nowe oraz zasygnalizował, że będzie dochodził odszkodowania. Z uwagi na grożące ryzyko odszkodowania, którego wysokość była trudna do oszacowania, klient zwrócił się o pomoc do Majewski Kancelaria Prawna.

 • Zakres usług

  Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw na terenie Niemiec w następującym zakresie:

  I. windykacja w Niemczech, usługi inkaso w Niemczech, pozasądowe dochodzenie należności w Niemczech,

  - analiza i weryfikacja roszczeń,

  - opracowywanie i wystosowywanie wezwań do zapłaty,

  - negocjacje w Niemczech z dłużnikami i kontrahentami, osobiste wsparcie w negocjacjach,

  - badanie i weryfikacja kontrahentów w Niemczech,

  - badanie sytuacji finansowej dłużników w Niemczech,

  - korespondencja przedsądowa z dłużnikami w Niemczech,

  II. sądowe dochodzenie roszczeń w Niemczech

  - ocena szans procesowych,

  - doradztwo przy wyborze optymalnego sposobu dochodzenia należności w Niemczech,

  - ustalanie stanu faktycznego oraz stanu prawnego sprawy,

  - reprezentowanie w postępowaniu Mahnverfahren (uproszczone postępowanie dochodzenia należności),

  - reprezentowanie przed niemieckim Sądem,

  - sądowe dochodzenie należności z faktur w Niemczech,

  - sądowe dochodzenie wynagrodzenia w Niemczech za usługi transportowe,

  - sądowe dochodzenie odszkodowań w Niemczech z usług transportowych,

  - sądowe dochodzenie wynagrodzenia za roboty budowlane w Niemczech,

  - sądowe dochodzenie wynagrodzenie z umów zlecenia w Niemczech,

  - sądowe dochodzenie wynagrodzenia z umów o dzieło w Niemczech,

  - sądowe dochodzenie należności z umów w Niemczech,

  III. prawo upadłościowe w Niemczech:

  - zgłaszanie wierzytelności w Niemczech,

  - dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek GmbH,

  - ustalanie stanu postępowania upadłościowego,

  - badanie akt postępowania upadłościowego,

  - zgłaszanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenia upadłości w terminie lub działania na szkodę wierzycieli oraz reprezentowanie w postępowaniu karnym,

  - monitorowanie postępowania upadłościowego w Niemczech,

  - reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym w Niemczech

  IV. prawo budowlane w Niemczech

  - analiza umów o dzieło oraz o roboty budowlane,

  - zabezpieczenia w umowach o działo oraz o roboty budowlane,

  - weryfikacja zleceniodawcy,

  - wsparcie w negocjacjach oraz w rozwiązywaniu konfliktów,

  - negocjowanie umów o roboty budowlane w Niemczech.

  - doradztwo prawne w niemieckim prawie budowlanym,

  - delegowanie pracowników do Niemiec na roboty budowlane,

  - ustalanie stanu faktycznego,

  - gromadzenie materiału dowodowego na potrzeby sporu sądowego,

  V. prawo transportowe w Niemczech

  - dochodzenie odszkodowań od firmy spedycyjnej w Niemczech,

  - dochodzenie odszkodowań od przewoźnika w Niemczech,

  - dochodzenie odszkodowań od zleceniodawcy w Niemczech,

  - przedsądowe wyjaśnianie sprawy w przypadku zaistnienia szkody,

  - przedsądowe wyjaśnianie sporów,

  - dochodzenie wynagrodzenia od zleceniodawcy w Niemczech,

  - reprezentowanie polskiego przewoźnika w Niemczech,

  - reprezentowanie pozwanego w Niemczech,

  VI. Prawo spółek oraz prawo handlowe w Niemczech

  - obsługa prawna firm w Niemczech,

  - zakładanie spółek w Niemczech,

  - opracowywanie umów o pracę w Niemczech, w tym kontraktów menadżerskich,

  - rozwiązywanie konfliktów w spółkach,

  - dochodzenie roszczeń wspólników w Niemczech,

  - likwidacja spółek w Niemczech,

  - opracowywanie umów spółek,

  - zarządzanie ryzykiem w spółkach,

  - dochodzenie roszczeń przeciwko spółkom w Niemczech,

  VII. Prawo karne w Niemczech

  - składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa,

  - reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w Niemczech,

  - analizowanie spraw karnych w Niemczech,

  - dochodzenia zwrotu zatrzymanych pojazdów w Niemczech,

  VIII. Postępowanie egzekucyjne w Niemczech

  - dochodzenie uznania polskich wyroków w Niemczech,

  - przygotowywanie wniosków  wszczęcie egzekucji w Niemczech,

  - reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w Niemczech,

  - poszukiwanie majątku dłużnika w Niemczech.

 • Zakres usług