Ugoda w Niemczech

 • Dochodzenie roszczeń a zagrożenie upadłością w Niemczech

  Na różnych etapach dochodzenia roszczenia od dłużnika w Niemczech może pojawić się z jego strony propozycja polubownego uregulowania spłaty zadłużenia. Często zdarza się, że taka propozycja ma na celu tylko odłożenie w czasie spłaty zadłużenia i pomimo podpisania ugody płatność żadnej z rat nie następuje. Jeżeli zdecydujemy się na podpisanie takiej ugody powinniśmy monitorować terminy płatności i w przypadku bezskutecznego ich upływu podjąć zdecydowane działania prawne w celu wyegzekwowania należności w Niemczech. Należy bowiem mieć na uwadze, że postępowania sądowe nawet w Niemczech też wymagają czasu. Zwłoka w dochodzeniu roszczenia może doprowadzić m.in. do trudności dowodowych, utraty roszczenia na skutek jego przedawnienia, niemożliwości uzyskania zaspokojenia roszczenia na skutek upadłości lub niewypłacalności dłużnika.

  W niniejszym artykule chcielibyśmy jednak zwrócić Państwu uwagę na inny aspekt polubownego uregulowania zapłaty należności, a mianowicie zawarcie ugody z dłużnikiem wobec którego uzyskaliśmy już prawomocny wyrok w Niemczech i który zaproponował nam polubowną zapłatę, aby uniknąć wyegzekwowania należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Jeżeli przystaniemy na takie rozwiązanie może się okazać, że w pewnych sytuacjach będziemy zmuszeni do zwrotu otrzymanej w ten sposób zapłaty. Taka sytuacja może zachodzić, jeżeli dłużnik w Niemczech był zagrożony upadłością i po otrzymaniu przez nas należności został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, a następnie została ogłoszona upadłość wobec dłużnika.

 • UBIEGŁY ROK ZAKOŃCZONY DUŻYMI OSIĄGNIĘCIAMI KANCELARII NA GRUNCIE PRAWA NIEMIECKIEGO

  1. Ugoda w branży modowej

  Nasz klient, uznany projektant odzieży kobiecej działający w kraju i za granicą zwrócił się do Majewski Kancelaria Prawna o pomoc w doprowadzeniu do rozwiązania terminowej umowy o współpracy handlowej z zagranicznym kontrahentem. Po zawarciu umowy okazało się, że współpraca dla naszego klienta ma charakter jednostronny i dalsze kontynuowanie umowy będzie wiązało się wyłącznie z poważnymi stratami finansowymi. Umowa została sporządzona w języku angielskim. W umowie, jako prawo właściwe wskazano prawo niemieckie.

  Kancelaria przeanalizowała sprawę i przedstawiła możliwe rozwiązania prawne, a także potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji, w przypadku skorzystania z danego rozwiązania. Jednocześnie klientowi doradzono optymalne pod względem prawnym i kosztów rozwiązanie. Zaproponowane rozwiązanie doprowadziło ostatecznie do polubownego rozwiązania terminowej umowy i zredukowania o 75 % roszczeń firmy niemieckiej. Taki sposób załatwienia sprawy w całości usatysfakcjonował naszego klienta.

  2. Ugoda w branży konstrukcyjnej

  Jeden z naszych klientów zrealizował umowę na dostawę elementów metalowych do Niemiec. Po pewnym czasie od dostawy niemiecki kontrahent stwierdził, że elementy są wadliwe i zażądał zwrotu wynagrodzenia w całości, wymiany elementów na nowe oraz zasygnalizował, że będzie dochodził odszkodowania. Z uwagi na grożące ryzyko odszkodowania, którego wysokość była trudna do oszacowania, klient zwrócił się o pomoc do Majewski Kancelaria Prawna.