Upadłość konsumencka

 • POSTANOWIENIE SĄDU O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ POWINNO WSKAZYWAĆ PODSTAWĘ JURYSDYKCJI SĄDÓW POLSKICH

  Taka jest konkluzja najnowszego rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w sprawie, którą prowadziła nasza Kancelaria. Kancelaria zajmowała się sprawą upadłościową o charakterze transgranicznym. Sprawa dotyczyła klienta mającego stałe miejsce zamieszkania w Polsce, którego znaczna część długów związana była z jego wcześniejszą działalnością gospodarczą na terenie Niemiec. Sąd upadłościowy nie dostrzegł konieczności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa upadłościowego do wskazania w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości podstawy jurysdykcji sądów polskich. Na skutek zażalenia Kancelarii Sąd Okręgowy uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania wskazując, że podziela stanowisko wyrażone w literaturze (R. Adamus w Komentarzu do art. 4915 ust. 1 Prawa upadłościowego, Legalis), a co za tym idzie również naszej Kancelarii zgodnie z którym orzeczenie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnika powinno zawierać wskazanie podstawy jurysdykcji sądów polskich.

  Z punktu widzenia praktyki jest to bardzo ważne orzeczenie. Rozstrzygnięcie o jurysdykcji sądów polskich w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma kluczowe znaczenie i może rzutować na skuteczność postępowania upadłościowego wobec zagranicznych wierzycieli upadłego. Ewentualna wadliwość (niepełność) postanowienia o ogłoszeniu upadłości może stanowić w przyszłości dodatkową podstawę do wysuwania roszczeń wobec upadłego w stosunku do wierzytelności objętych postępowaniem upadłościowym przez zagranicznych wierzycieli oraz do kwestionowania przez nich prawidłowości i ważności całego postępowania upadłościowego. W takim przypadku cel postępowania upadłościowego nie zostanie zrealizowany.

  W pierwszej kolejności wskazać należy, że w sprawach upadłościowych o charakterze transgranicznym, a taką sprawą będzie upadłość dłużnika mającego stałe miejsce zamieszkania w Polsce, który znaczną część długów posiada w innym państwie UE, bezpośrednie zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.).

 • Zobowiązania podatkowe w Niemczech a upadłość konsumencka oraz upadłość przedsiębiorcy

  Duża część przedsiębiorców prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą w Niemczech -Gewerbe ma zaległości podatkowe wobec niemieckiego urzędu skarbowego - Finanzamt. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele.

  Często pracownicy z Polski są zachęcani przez pracodawców w Niemczech do tzw. samozatrudnienia. Jeżeli pracownik z Polski decyduje się na samozatrudnienie powinien upewnić się, że niemiecki „pracodawca”, czyli w tym przypadku zleceniodawca zatroszczy się o terminowe i prawidłowe rozliczanie pracownika wobec niemieckiego urzędu skarbowego. Zwykle niemiecki pracodawca oferuje możliwość skorzystania z zaprzyjaźnionego biura rachunkowego oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów księgowości. Problemy pojawiają się zwykle wówczas, jeżeli współpraca z pracodawcą się nie układa lub pracodawca nie ureguluje należności biura rachunkowego. Koszty księgowości w Niemczech z perspektywy polskiego przedsiębiorcy są relatywnie wysokie. W takich sytuacjach pracownicy z Polski mogą stanąć w obliczu ryzyka nie złożenia w terminie zeznania podatkowego - Steuererklärung, powstania należności wobec niemieckiego biura rachunkowego oraz powstania zaległości podatkowych. Najgorszym i niestety najczęstszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji powrót do kraju i nie podejmowanie żadnych działań.