Build your business with smart financing
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W praktyce MAJEWSKI Kancelaria Prawna poddajemy analizie prawnej różne zagadnienia z zakresu niemieckiego prawa korporacyjnego. Jednym z takich zagadnień jest ocena prawna możliwości rezygnacji ze sprawowania funkcji członka zarządu w niemieckiej spółce GmbH - Amtsniederlegung.

Często rezygnacja z funkcji członka zarządu – Geschäftsführer jest decyzją nagłą, wymuszoną wyjątkowymi okolicznościami. Rezygnacja z funkcji członka zarządu w niemieckiej spółce GmbH zwykle dotyczy osób, które pomimo zasiadania w zarządzie niemieckiej spółki nie widzą możliwości realnego oddziaływania na jej działalność przy jednoczesnym ponoszeniu szerokiej odpowiedzialności. Tytułem przykładu można wskazać presję ze strony wspólników, aby zarząd spółki GmbH nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości – Insolvenzantrag, pomimo przesłanek do ogłoszenia upadłości. W takich sytuacjach często dochodzi do próby rezygnacji z funkcji członka zarządu, które de facto przybiera postać porzucenia sprawowanej funkcji. Tego rodzaju zachowanie nie tylko nie zwalnia z odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, ale może pociągać za sobą dodatkową odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki – Schadensersatz.

Oprócz braku możliwości rzeczywistego oddziaływania na działalność spółki można wskazać wiele innych przyczyn rezygnacji z funkcji członka zarządu np. brak otrzymywania wynagrodzenia, chęć wystąpienia ze spółki, próba ograniczenia lub uniknięcia odpowiedzialności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W ramach tzw. German Desk kancelarii MAJEWSKI Kancelaria Prawna spotykamy się z różnego rodzaju problemami prawnymi z zakresu niemieckiego prawa spółek, w szczególności niemieckiej spółki GmbH, która oprócz Gewerbe jest najchętniej wybieraną formą prawną działalności gospodarczej przez Polaków w Niemczech.

Przy tym polscy przedsiębiorcy nie tylko samodzielnie zakładają spółki GmbH w Niemczech, ale również wchodzą w różnego relacje biznesowe z obywatelami Niemiec i m.in. w zamian za wkłady pieniężne obejmują udziały w niemieckich spółkach. W pewnych sytuacjach zarządzanie spółkami w Niemczech pozostawiają swoim niemieckim partnerom, którzy działają na miejscu w Niemczech. Często pomiędzy polskimi, a niemieckim spółkami istnieją silne powiązania gospodarcze. Zdarza się, że oprócz wkładu pieniężnego polscy wspólnicy zaopatrują niemiecką spółkę w towar. Z kolei niemiecka spółka prowadzi działalność handlową i zapewnia zbyt.

Zwykle współpraca przebiega harmonijnie do momentu, kiedy obie strony czerpią porównywalne profity. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie działalność polskiej lub niemieckiej spółki staje się dla wspólników nieprzejrzysta.

Część wspólników nie chce eskalować sytuacji w obawie przed utratą zagranicznego kontrahenta i zwracają się do kancelarii z prośbą o rozpoznanie sytuacji spółki z pominięciem tzw. oficjalnej drogi przewidzianej przez przepisy prawa spółek.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W niektórych przypadkach wierzytelność może podlegać uprzywilejowanemu zaspokojeniu w niemieckim postępowaniu upadłościowym. W jednym poprzednich artykułów dotyczącym problematyki wyłączenia z masy upadłości w Niemczech, wskazywałem na możliwość wyłączenia rzeczy z masy upadłości, która jest jednak uzależniona od zaistnienia określonych przesłanek, w szczególności ustanowienia skutecznego prawa własności na rzeczy np. zastrzeżenia prawa własności na rzeczy do czasu zapłaty ceny.

Innym uprawnieniem wierzyciela w niemieckim postępowaniu upadłościowym może być prawo do uprzywilejowanego zaspokojenia się z rzeczy wchodzących w skład masy upadłości. Różnica w stosunku do roszczenia o wyłączenie rzeczy z masy polega na tym, że prawo do spieniężenia rzeczy przysługuje nie tylko uprawnionemu do uprzywilejowanego zaspokojenia, ale również sam syndyk niemiecki jest w stanie dokonać spieniężenia rzeczy. Ponadto zysk uzyskany ze spieniężenia rzeczy, który przekracza roszczenie wierzyciela uprzywilejowanego trafia do masy upadłości (za U. Foerste, Insolvenzrecht, 6. Aufl. 2014, Rn. 368).

Prawo wierzyciela do uprzywilejowanego zaspokojenie w niemieckim postępowaniu upadłościowym jest uregulowane w przepisach § 49-51 niemieckiego prawa upadłościowego Insolvenzordnung - InsO. Prawo to nazywa się Recht zur Absonderung. Należy odróżnić od roszczenia wyłączenie rzeczy z masy – Aussonderung.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
  • Uwagi ogólne

Do napisania niniejszego artykułu skłoniły mnie doświadczenia zawodowe zebrane na przestrzeni ostatniego roku. W praktyce naszej Kancelarii obserwuję bowiem coraz częstsze wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych przez zagranicznych kontrahentów przy udzielaniu zleceń polskim firmom. Tego rodzaju nowoczesne narzędzia komunikacji elektronicznej są wykorzystywane głównie w branży energii odnawialnej, instalacji sieci komórkowej, a także branży produkcyjnej, gdzie w proces produkcji jest zaangażowane liczne grono podwykonawców.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie współpracy gospodarczej polega na wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania przez zleceniodawców. Zleceniodawca tworzy rozbudowaną platformę komputerową i udziela poszczególnym podwykonawcom dostępu online do tej platformy. Tradycyjna komunikacja pisemna oraz korespondencja E-Mail jest zastępowana przez logowanie się do takiej platformy i pobieranie oraz zamieszczenie w niej różnych dokumentów związanych z procesem realizacji zlecenia. I tak, zleceniodawca wprowadza do systemu zlecenie wraz z wytycznymi, które zostaje przydzielone konkretnemu zleceniobiorcy. Zleceniobiorca z kolei, po zalogowaniu się do systemu, wprowadza do niego dokumenty związane z realizacją zlecenia takie jak zestawienia godzinowe (time sheet lub Stundenaufstellung),  obmiary (Aufmaß), odbiory cząstkowe i końcowe, dokumenty potwierdzające dostawy itp. oraz rachunki.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Pod koniec ubiegłego roku MAJEWSKI Kancelaria Prawna doprowadziła do pozytywnego zakończenia postępowanie sądowe w sprawie uznania przez polski sąd orzeczenia niemieckiego sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opieki w stosunku do osoby zamieszkałej na stałe w Niemczech i posiadającej podwójne obywatelstwo (polskie i niemieckie). Przychylając się do wniosku Kancelarii polski sąd wydał postanowienie, w którym uznał wykonalność niemieckiego orzeczenia w Polsce.

Konieczność uznania w Polsce orzeczenia niemieckiego sądu o ubezwłasnowolnieniu wynikała z potrzeby zapewnienia prawidłowości zarządu nad majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej w Polsce. Sprawa miała charakter dyskusyjny. Z jednej strony w ocenie Kancelarii, po przeprowadzeniu analizy przepisów prawa, orzeczenie niemieckiego sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opieki powinno być wykonalne w Polsce bez konieczności dodatkowego występowania do Sądu o stwierdzenie jego wykonalności w Polsce. Z drugiej strony objęcie zarządu nad niektórymi składnikami majątku może napotykać problemy ze strony osób lub instytucji, które będą uzależniać wydanie składników majątkowych lub udzielenie o nich informacji od przedłożenia orzeczenia sądu polskiego o uznaniu wykonalności niemieckiego orzeczenia w Polsce. 

Dodatkowo kwestie związane z ubezwłasnowolnieniem i opieką mogą budzić pewne wątpliwości, albowiem w polskim i niemieckim systemie prawnym, instytucje kurateli i opieki są odmiennie uregulowane, a różnice między regulacjami prawnymi tych państw mogłyby prowadzić do utrudnień w wykonywaniu uprawnień przez opiekunów czy kuratorów.