Build your business with smart financing
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W praktyce naszej Kancelarii często zdarzają się sytuacje, że w stosunku do niemieckiego dłużnika zostało ogłoszone w Niemczech postępowanie upadłościowe, a polski kontrahent nie zdążył jeszcze wystawić faktur lub termin wymagalności faktur jeszcze nie nastąpił. Taki problem pojawia się zwykle przy realizacji dużych inwestycji, jak montaż światłowodów, przekaźników sieci komórkowej, instalacji urządzeń farm wiatrowych, czy w branży budowlanej. Gdzie prace są ewidencjonowane i rozliczane przy użyciu platformy internetowej i wymagają uprzedniej akceptacji ze strony zamawiającego.

Tego rodzaju sprawy są ze swojej natury bardzo skomplikowane, nie tylko od strony prawno-podatkowej, ale również od strony dowodowej. Trudno jest wystawić fakturę w stosunku do usługi, która nie uzyskała jeszcze formalnej akceptacji ze strony upadłego zamawiającego. Często zdarza się, że wierzyciel musi długo czekać na sprawdzenie wierzytelności przez syndyka.

Odpowiadając na pytanie dotyczące wymagalności roszczeń, które w chwili ogłoszenia upadłości były jeszcze niewymagalne kwestię tą rozstrzyga § 41 ust. 1 niemieckiego prawa upadłościowego – Insolvenzordnung (dalej InsO). Zgodnie z treścią tego przepisu niewymagalne roszczenia są uznawane za wymagalne.

Innymi słowy z chwilą ogłoszenia upadłości niewymagalne wierzytelności stają się wymagalne. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że § 41 ust. 1 InsO wymaga, aby wierzytelność w chwili otwarcia postępowania upadłościowego już istniała, a termin jej wymagalności był znany, nawet jeżeli nie jest jeszcze wskazany (tak. Bäuerle [w:] Braun i in., Insolvenzordnung. Kommentar, C.H.Beck, 7. Aufl., S. 329).

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wprowadzenie

W dniu 27 marca 2020 roku niemiecki parlament Bundestag uchwalił ustawę o łagodzeniu skutków pandemii COVID 19 w prawie cywilnym, upadłościowym i karnym. Celem ustawy jest umożliwienie przedsiębiorcom kontynuowania działalności gospodarczej pomimo problemów z płatnościami spowodowanymi przez pandemię. Niemiecki ustawodawca chroni w ten sposób przedsiębiorców przed koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, których kondycja finansowa dotychczas była dobra, a którzy zostali dotknięci skutkami pandemii koronawirusa.

Na wstępie należy zaznaczyć, że do zapisów ww. ustawy należy podchodzić z odpowiednią rozwagą i interpretować ją z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Biorąc pod uwagę specyfikę niemieckiego prawa upadłościowego należy skonsultować skutki prawne wynikające z tej ustawy z doświadczonym prawnikiem.

Niniejszy artykuł nie ma charakteru wyczerpującego i porusza jedynie interesujące zagadnienia wynikające z doświadczenia kancelarii. Na końcu artykułu zamieściliśmy link do treści ustawy.    

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w Niemczech

Zgodnie z § 15a ust. 1 zd. 1 niemieckiego prawa upadłościowego – Insolvenzordnung (InsO), jeżeli osoba prawna stanie się niewypłacalna lub nadmiernie zadłużona, członkowie organu przedstawicielskiego lub likwidatorzy muszą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego bez zawinionej zwłoki, jednakże nie później niż trzy tygodnie po wystąpieniu niewypłacalności lub nadmiernego zadłużenia.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

▪ Wprowadzenie

Zagadnieniem, które interesuje wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech jest odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe wobec niemieckiego urzędu skarbowego. Tematyka ta zyskuje na szczególnym znaczeniu w kontekście niemieckiego prawa upadłościowego. Przedsiębiorcy stojący przed koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w Niemczech poszukują odpowiedzi na pytanie, czy długi podatkowe podlegają umorzeniu w niemieckim postępowaniu upadłościowym.

 ▪ Decyzja podatkowa w Niemczech

Pytania dotyczące odpowiedzialności za długi podatkowe pojawiają się zwykle na początku roku, gdy przedsiębiorcy dokonują rozliczenia rocznego i otrzymują z niemieckich urzędów skarbowych – Finanzamt decyzje podatkowe – Steuerbescheid, z których wynika wysokość podatku do zapłaty.

Jeżeli firma od niedawna prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech i po raz pierwszy rozlicza się z niemieckim fiskusem może być dla niej sporym zaskoczeniem konieczność jednorazowej zapłaty podatku za cały rok. Do takiej sytuacji dojdzie w przypadku, gdy przedsiębiorca nie odprowadzał regularnie zaliczek na podatek, nie tworzył rezerw na podatek, a przy okazji miał znaczny obrót i  w całości zużył przychód. Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech wymaga dużej samodyscypliny.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Spółka ▪ Uwagi ogólne

Odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech jest spółka GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Spółka ta posiada osobowość prawną. Oznacza to, że jej byt prawny jest niezależny od osób wspólników. Skład wspólników może być zmienny. Spółka może składać się z tylko z jednego wspólnika, tzw. Ein-Mann-GmbH lub z większej ilości wspólników. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne (np. inne spółki prawa niemieckiego, a także spółki zagraniczne).

W przypadku wspólników będących zagranicznymi osobami prawnymi pewne problemy mogą pojawić się w stosunku do spółek spoza Unii Europejskiej. Przy zawieraniu umowy spółki GmbH niezbędne jest bowiem wykazanie legitymacji przez osoby działające w imieniu wspólnika będącego zagraniczną spółką.

Osobowość prawną spółka GmbH uzyskuje z chwilą wpisu do niemieckiego rejestru handlowego Handelsregister. Dopiero z chwilą wpisu do rejestru handlowego odpowiedzialność za zobowiązania spółki przejmuje sama spółka. Od chwili wpisu do rejestru odpowiedzialność za zobowiązania spółki ogranicza się do wartości jej majątku. Należy mieć to na uwadze, jeżeli w okresie przed wpisem spółki do rejestru planowane jest zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań. Kwestia osobistej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki zaciągnięte przed jej wpisem do rejestru jest dyskusyjna. Z tego też powodu, w ocenie Kancelarii najlepiej w okresie pomiędzy zawarciem umowy spółki, a jej wpisem do rejestru powstrzymać się od zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W praktyce MAJEWSKI Kancelaria Prawna poddajemy analizie prawnej różne zagadnienia z zakresu niemieckiego prawa korporacyjnego. Jednym z takich zagadnień jest ocena prawna możliwości rezygnacji ze sprawowania funkcji członka zarządu w niemieckiej spółce GmbH - Amtsniederlegung.

Często rezygnacja z funkcji członka zarządu – Geschäftsführer jest decyzją nagłą, wymuszoną wyjątkowymi okolicznościami. Rezygnacja z funkcji członka zarządu w niemieckiej spółce GmbH zwykle dotyczy osób, które pomimo zasiadania w zarządzie niemieckiej spółki nie widzą możliwości realnego oddziaływania na jej działalność przy jednoczesnym ponoszeniu szerokiej odpowiedzialności. Tytułem przykładu można wskazać presję ze strony wspólników, aby zarząd spółki GmbH nie składał wniosku o ogłoszenie upadłości – Insolvenzantrag, pomimo przesłanek do ogłoszenia upadłości. W takich sytuacjach często dochodzi do próby rezygnacji z funkcji członka zarządu, które de facto przybiera postać porzucenia sprawowanej funkcji. Tego rodzaju zachowanie nie tylko nie zwalnia z odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, ale może pociągać za sobą dodatkową odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki – Schadensersatz.

Oprócz braku możliwości rzeczywistego oddziaływania na działalność spółki można wskazać wiele innych przyczyn rezygnacji z funkcji członka zarządu np. brak otrzymywania wynagrodzenia, chęć wystąpienia ze spółki, próba ograniczenia lub uniknięcia odpowiedzialności