Build your business with smart financing
Protect and preserve your success
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2 3

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech lub będący stroną sporu prawnego w Niemczech mogą spotkać się z zagadnieniem zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Z naszego doświadczenia wynika, że kwestia zrzeczenia się zarzutu przedawnienia może pojawić się w sprawach transportowych, w sprawach budowlanych lub sprawach upadłościowych. Nie są to z całą pewnością jedyne dziedziny prawa, w których może pojawić się problematyka zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. W sprawach transportowych uzasadnieniem dla zrzeczenia się zarzutu przedawnienia mogą być krótkie terminy przedawnienia roszczeń wynikające z konwencji CMR lub z HGB - Handelsgesetzbuch w przypadku przewozu kabotażowego. Często przy likwidacji szkody w Niemczech, w przypadku konieczności ustalenia wysokości szkody, podmiotu odpowiedzialnego może pojawić się zagadnienie zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. W sprawach budowlanych w Niemczech ten problem dotyczy roszczeń ulegających najszybszemu przedawnieniu, czyli wynikających rękojmi. Z kolei w sprawach upadłościowych problem zrzeczenia się zarzutu przedawnienia może się pojawić w przypadku roszczeń wynikających z zakwestionowania przez niemieckiego syndyka czynności dokonanych przez upadłego.

Możliwość zrzeczenia się zarzutu przedawnienia wynika z § 202 ust. 2 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przedawnienie nie może zostać ograniczone przez czynność prawną ponad termin przedawnienia wynoszący 30 lat liczony od początku ustawowego terminu przedawnienia. Innymi słowy zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest możliwe w granicach 30 lat. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie oznacza, że termin przedawnienia nie biegnie. Złożenia wierzycielowi oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia oznacza, że w przypadku wytoczenia powództwa przez wierzyciela w okresie skuteczności oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia nie będzie mógł być podniesiony w procesie.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Na różnych etapach dochodzenia roszczenia od dłużnika w Niemczech może pojawić się z jego strony propozycja polubownego uregulowania spłaty zadłużenia. Często zdarza się, że taka propozycja ma na celu tylko odłożenie w czasie spłaty zadłużenia i pomimo podpisania ugody płatność żadnej z rat nie następuje. Jeżeli zdecydujemy się na podpisanie takiej ugody powinniśmy monitorować terminy płatności i w przypadku bezskutecznego ich upływu podjąć zdecydowane działania prawne w celu wyegzekwowania należności w Niemczech. Należy bowiem mieć na uwadze, że postępowania sądowe nawet w Niemczech też wymagają czasu. Zwłoka w dochodzeniu roszczenia może doprowadzić m.in. do trudności dowodowych, utraty roszczenia na skutek jego przedawnienia, niemożliwości uzyskania zaspokojenia roszczenia na skutek upadłości lub niewypłacalności dłużnika.

W niniejszym artykule chcielibyśmy jednak zwrócić Państwu uwagę na inny aspekt polubownego uregulowania zapłaty należności, a mianowicie zawarcie ugody z dłużnikiem wobec którego uzyskaliśmy już prawomocny wyrok w Niemczech i który zaproponował nam polubowną zapłatę, aby uniknąć wyegzekwowania należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Jeżeli przystaniemy na takie rozwiązanie może się okazać, że w pewnych sytuacjach będziemy zmuszeni do zwrotu otrzymanej w ten sposób zapłaty. Taka sytuacja może zachodzić, jeżeli dłużnik w Niemczech był zagrożony upadłością i po otrzymaniu przez nas należności został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, a następnie została ogłoszona upadłość wobec dłużnika.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W ostatnim czasie na stronie www.prawnik-niemcy.com.pl dużo uwagi poświęciliśmy różnym aspektom niemieckiego prawa upadłościowego. Wskazywaliśmy m.in. na obowiązki zarządu niemieckiej spółki GmbH związane z koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji finansowej w przypadku zagrożenia upadłością lub problemami z płynnością. Stosunkowo powszechnym zachowaniem zarządów spółek obserwowanym przynajmniej z perspektywy Kancelarii jest udzielanie kontrahentom dalszych zleceń pomimo zagrożenia upadłością lub świadomością niemożliwości wywiązania się z obowiązku zapłaty za wykonane zlecenie lub usługi.

Odpowiedzialność karna w Niemczech

Oprócz możliwości poniesienia osobistej odpowiedzialności majątkowej przez zarząd spółki za zobowiązania spółki, z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w Niemczech może wiązać się również konieczność poniesienia odpowiedzialności karnej. Zgodnie z treścią § 15a ust. 4 InsO niemieckiego prawa upadłościowego karą pozbawienia wolności do lat trzech lub karą grzywny zagrożony jest ten, kto wbrew postanowieniom ust. 1 zd. 1, w związku z ust. 2 i ust. 3, nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości lub nie złoży go w terminie lub nie złoży go prawidłowo. Niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości mogą towarzyszyć również inne przestępstwa. W pewnych przypadkach udzielenie zlecenia na wykonanie kosztownych prac budowlanych w sytuacji niewypłacalności spółki może być przedmiotem przestępstwa oszustwa – Betrug.

Roszczenia cywilne w postępowaniu karnym w Niemczech

W sprawach upadłościowych na terenie Niemiec obok zgłoszenia wierzytelności, zwłaszcza jeżeli polska firma poniosła znaczną szkodę badamy również, czy nie zachodzą przesłanki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Niemczech wobec zarządu upadłego. Niemieckie prawo karne przewiduje możliwość, podobnie jak ma to miejsce w polskim prawie karnym, dochodzenia przez pokrzywdzonego odszkodowania w postępowaniu karnym w tzw. postępowaniu adhezyjnym – Adhäsionsverfahren. Zaletę postępowania adhezyjnego jest to, że roszczenia o charakterze cywilnoprawnym mogą być dochodzone w postępowaniu karnym w Niemczech bez konieczności wytaczania osobnego powództwa cywilnego przed sądem cywilnym.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Realizowanie robót budowlanych na terenie Niemiec może być połączone z dużym ryzykiem gospodarczym. Powyższe spostrzeżenie dotyczy nie tylko niewielkiego przedsiębiorstwa, które dostarcza i instaluje stolarkę okienną lub wykonuje inne prace instalacyjne na obiektach w Niemczech, ale także większych przedsiębiorstw, które wykonują bardziej skomplikowane i kompleksowe prace i ponoszą duże nakłady finansowe związane np. z utrzymaniem pracowników w Niemczech do momentu otrzymania wynagrodzenia za dany etap robót.

Częstą praktyką przy umowach o roboty budowlane w Niemczech jest zamieszczanie przez inwestora lub bezpośredniego zleceniodawcę postanowień regulujących kwestię kar umownych. Zwykle kary umowne są zastrzegane na wypadek opóźnienia w wykonaniu robót. Kancelaria zetknęła się również z postanowieniami regulującymi kary umowne na wypadek delegowania do pracy w Niemczech pracowników, w stosunku do których nie zostały dopełnione wszelkie formalności prawne związane z delegowaniem lub z karami umownymi naliczanymi w przypadku zatrudnienia pracowników na czarno. Ten drugi problem dotyczy zwykle pracowników z poza obszaru Unii Europejskiej, którzy realizują prace na terenie Niemiec na zlecenie polskich firm bez odpowiednich pozwoleń na pracę.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Niemiecki parlament – Bundestag - w dniu 9 marca 2017 r. znowelizował przepisy niemieckiego prawa budowlanego. Zaznaczyć należy, że nowelizacja dotyczy przepisów umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło zawartych w niemieckim kodeksie cywilnym – BGB. Komentatorzy zwracają uwagę, że jest to najgłębsza reforma przepisów umowy o roboty budowlanej oraz umowy o dzieło od 120 lat. Wskazuję się, że potrzeba reformy wynikała z intensywnych zmian jakie zaszły w ostatnich latach w technologii budowlanej w Niemczech. Dotychczasowe przepisy umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło w niewystarczającym stopniu odpowiadały potrzebom współczesnej gospodarki. Niemiecki ustawodawca chciał zabezpieczyć również interesy konsumentów, którzy w budowę domu często inwestują oszczędności swojego życia. Nowelizacja wchodzi w życie 01 stycznia 2018 r.

Z perspektywy polskiego wykonawcy robót w Niemczech znaczenie mogą mieć zmiany dotyczące odbioru oraz wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny.

W przypadku odbioru robót / dzieła zmiany przepisów dotyczą tzw. odbioru fikcyjnego, w sytuacji, gdy zamawiający nie odbiera dzieła pomimo upływu wyznaczonego terminu i gdy jest do tego zobowiązany, wówczas prawo niemieckie w § 640 BGB ust. 1 zd. 3 przyjmowało fikcję prawną dokonania odbioru. Dotychczas zwracano uwagę, że powyższa regulacja ma niewielkie znaczenie praktycznie jeżeli dzieło / roboty są obarczone wadami. Od 01 stycznia 2018 r. będzie można zastosować fikcję odbioru dzieła / roboty nawet, jeżeli pomimo wykonania dzieła / robót pewne wady będą jednak występować. Zamawiający będzie mógł się uchylić od skutków fikcji prawnej odbioru, jeżeli w terminie wyznaczonym na odbiór odmówi dokonania odbioru z powołaniem się na wady.