Build your business with smart financing
Protect and preserve your success
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2 3

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości należy do zagadnień wyjątkowo emocjonujących i to nie tylko w polskim postępowaniu upadłościowym, ale również w niemieckim. Zdarza się, że w ramach współpracy gospodarczej zostanie przekazana zaliczka na poczet zapłaty przyszłej ceny, zostanie ustanowiony depozyt lub pewna kwota zostanie zatrzymana tytułem kaucji. W każdej z powyższych sytuacji mamy do czynienia ze środkami pieniężnymi. Problem pojawia się natomiast, jeżeli nasz kontrahent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości w Niemczech.

Z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek dłużnika przekształca się w masę upadłości – Insolvenzmasse (§ 35 InsO). Masa upadłości służy zaspokojeniu osobistych wierzycieli upadłego - Insolvenzgläubiger, którzy w chwili ogłoszenia upadłości posiadali uzasadnione roszczenie majątkowe wobec dłużnika (§ 38 InsO). Głównym sposobem zaspokajania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest zgłoszenie wierzytelności – Anmeldung der Forderung, które musi odpowiadać wymogom przewidzianym w § 174 InsO.

Nie stanowią wierzycieli upadłościowych wierzyciele, którzy z uwagi na posiadane prawo rzeczowe lub osobiste do rzeczy mogą domagać się, aby rzecz nie wchodziła w skład masy upadłości. Takim wierzycielom na podstawie § 47 InsO przysługuje roszczenie o wyłączenie rzeczy z masy upadłości. Wierzyciele uprawnieni do wyłączenia rzeczy z masy dochodzą swoich roszczeń na podstawie odrębnych od prawa upadłościowego aktów prawnych, np. właściciel rzeczy będzie dochodził jej zwrotu na podstawie roszczenia o wydanie uregulowanego w § 985 BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

1. Ugoda w branży modowej

Nasz klient, uznany projektant odzieży kobiecej działający w kraju i za granicą zwrócił się do Majewski Kancelaria Prawna o pomoc w doprowadzeniu do rozwiązania terminowej umowy o współpracy handlowej z zagranicznym kontrahentem. Po zawarciu umowy okazało się, że współpraca dla naszego klienta ma charakter jednostronny i dalsze kontynuowanie umowy będzie wiązało się wyłącznie z poważnymi stratami finansowymi. Umowa została sporządzona w języku angielskim. W umowie, jako prawo właściwe wskazano prawo niemieckie.

Kancelaria przeanalizowała sprawę i przedstawiła możliwe rozwiązania prawne, a także potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji, w przypadku skorzystania z danego rozwiązania. Jednocześnie klientowi doradzono optymalne pod względem prawnym i kosztów rozwiązanie. Zaproponowane rozwiązanie doprowadziło ostatecznie do polubownego rozwiązania terminowej umowy i zredukowania o 75 % roszczeń firmy niemieckiej. Taki sposób załatwienia sprawy w całości usatysfakcjonował naszego klienta.

2. Ugoda w branży konstrukcyjnej

Jeden z naszych klientów zrealizował umowę na dostawę elementów metalowych do Niemiec. Po pewnym czasie od dostawy niemiecki kontrahent stwierdził, że elementy są wadliwe i zażądał zwrotu wynagrodzenia w całości, wymiany elementów na nowe oraz zasygnalizował, że będzie dochodził odszkodowania. Z uwagi na grożące ryzyko odszkodowania, którego wysokość była trudna do oszacowania, klient zwrócił się o pomoc do Majewski Kancelaria Prawna.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Z doświadczenia Kancelarii wynika, że osoby, które złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości w Niemczech i w stosunku, do których zostało przeprowadzone niemieckie postępowanie upadłościowe połączone z całkowitym zwolnieniem z długów nadal mogą mieć problemy ze swoimi wierzycielami w Polsce, a mianowicie wierzyciele pomimo zakończenia postępowania upadłościowego w Niemczech dochodzą swoich wierzytelności przed polskimi sądami, a następnie egzekwują je przez komorników. Dotyczy to przede wszystkim wierzycieli, którymi są banki lub instytucje kredytowe. Problem pojawia się również, gdy wszystkie wierzytelności powstały w Polsce. Ogłoszenie upadłości w Niemczech może zostać potraktowane wówczas, jako tzw. turystyka upadłościowa.

W niniejszym artykule poruszę kwestię uznawania w Polsce skutków niemieckich postępowań upadłościowych zakończonych do 26 czerwca 2017 r.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w stosunku do takich postępowań bezpośrednio stosuje się rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 wszczęcie postępowania upadłościowego przez sąd Państwa Członkowskiego właściwy zgodnie z art. 3 podlega uznaniu we wszystkich pozostałych Państwach Członkowskich z chwilą, gdy orzeczenie stanie się skuteczne w Państwie wszczęcia postępowania. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 wszczęcie postępowania określonego w art. 3 ust. 1 wywołuje w każdym innym Państwie Członkowskim, bez potrzeby dopełniania jakichkolwiek formalności, skutki, które wynikają z prawa Państwa wszczęcia postępowania, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej oraz dopóki w tym innym Państwie członkowskim nie zostanie wszczęte postępowanie określone art. 3 ust. 2. Natomiast w myśl art. 25 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 orzeczenia dotyczące prowadzenia i ukończenia upadłościowego wydane przez sąd, którego orzeczenie o wszczęciu postępowania podlega uznaniu na podstawie art. 16, jak również zatwierdzony przez taki sąd układ również podlegają uznaniu bez dalszych formalności.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Do Kancelarii trafia wiele spraw dotyczących problematyki rozwiązywania umów z kontrahentami z Niemiec. Bardzo często są to skomplikowane sprawy. Zwykle w umowach terminowych przewiduje się automatyczne przedłużenie umowy na kolejny okres lub na wypadek przedterminowego rozwiązania umowy zastrzega się konieczność zapłaty wysokiej kary umownej.

W ostatnim czasie Kancelaria odniosła dwa warte odnotowania sukcesy. W pierwszym przypadku doprowadziliśmy do zawarcia ugody na mocy której polubownie rozwiązano umowę o współpracy handlowej. Nasz klient działający w branży elektronicznej uniknął obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 700.000 złotych za zerwanie umowy. Zawarcie ugody było poprzedzone trudnymi negocjacjami. Obie strony były reprezentowane przez doświadczonych pełnomocników. Ostatecznie o zawarciu ugody zdecydowała argumentacja przedstawiona przez naszą Kancelarię.

Drugą sprawę udało nam się pozytywnie zakończyć w tym tygodniu. Jeden z naszych klientów działający w branży odzieżowej zawarł terminową umowę o współpracy handlowej z firmą niemiecką. Stan faktyczny sprawy był skomplikowany. Sprawa wymagała szczegółowej analizy etapu poprzedzającego zawarcie umowy oraz jej poszczególnych warunków, a także samego przebiegu współpracy. Na potrzeby niniejszego artykułu ograniczymy się jedynie do przedstawienia problemów, które zadecydowały o wyborze ostatecznej rekomendacji dla klienta.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Duża część przedsiębiorców prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą w Niemczech -Gewerbe ma zaległości podatkowe wobec niemieckiego urzędu skarbowego - Finanzamt. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele.

Często pracownicy z Polski są zachęcani przez pracodawców w Niemczech do tzw. samozatrudnienia. Jeżeli pracownik z Polski decyduje się na samozatrudnienie powinien upewnić się, że niemiecki „pracodawca”, czyli w tym przypadku zleceniodawca zatroszczy się o terminowe i prawidłowe rozliczanie pracownika wobec niemieckiego urzędu skarbowego. Zwykle niemiecki pracodawca oferuje możliwość skorzystania z zaprzyjaźnionego biura rachunkowego oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów księgowości. Problemy pojawiają się zwykle wówczas, jeżeli współpraca z pracodawcą się nie układa lub pracodawca nie ureguluje należności biura rachunkowego. Koszty księgowości w Niemczech z perspektywy polskiego przedsiębiorcy są relatywnie wysokie. W takich sytuacjach pracownicy z Polski mogą stanąć w obliczu ryzyka nie złożenia w terminie zeznania podatkowego - Steuererklärung, powstania należności wobec niemieckiego biura rachunkowego oraz powstania zaległości podatkowych. Najgorszym i niestety najczęstszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji powrót do kraju i nie podejmowanie żadnych działań.