Build your business with smart financing
Protect and preserve your success
Get much more than a checking account
Previous Next Play Pause
1 2 3

Aktualności

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

1) Wprowadzenie

Z naszego doświadczenia wynika, że polscy przedsiębiorcy mają najczęściej do czynienia z niemieckim syndykiem w przypadku konieczności zgłoszenia wierzytelności w Niemczech, wówczas otrzymują od syndyka komplet dokumentów zawierających:

- pismo przewodnie informujące o ogłoszeniu upadłości oraz o procedurze zgłoszenia wierzytelności,
- postanowienie o ogłoszeniu upadłości,
- formularz zgłoszenia wierzytelności w języku niemieckim.

Niestety zdarza się, że pomimo sygnałów świadczących o problemach finansowych dłużnika żadna korespondencja od niemieckiego syndyka nie nadchodzi. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Należy zwrócić uwagę, że syndyk w stosunku do przedsiębiorstwa upadłego jest niejako osobą postronną, która przed objęciem masy upadłości we władanie nie uczestniczyła aktywnie w działalności gospodarczej upadłego i nie zna jego kontrahentów. Jeżeli lista wierzycieli jest niekompletna lub rachunki nie zostały jeszcze zaksięgowane lub co więcej wierzytelności została zakwestionowana przez dłużnika, wówczas może się zdarzyć, że syndyk niemiecki nie poinformuje wierzyciela w Polsce o ogłoszeniu upadłości i możliwości zgłaszania wierzytelności. Dlatego w przypadku zaległości płatniczych warto na bieżąco monitorować sytuację dłużnika, aby w terminie zgłosić wierzytelność. Niezgłoszenie wierzytelności w terminie lub zakwestionowanie wierzytelności przez syndyka pociąga ze sobą negatywne skutki dla wierzyciela.

Wielokrotnie w publikowanych przez nas artykułach dotyczących niemieckiego prawa upadłościowego zalecaliśmy, aby w przypadku wierzytelności o znacznej wartości zlecać ich zgłoszenie niemieckiej kancelarii. Nasze doświadczenie pokazuje, że ograniczenie się do zgłoszenia wierzytelności na formularzu może być niewystarczające. Niektóre wierzytelności mają ze swej natury charakter skomplikowany i wymagają odpowiedniego wyjaśnienia.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Niedawne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie II FSK 38/16 zainspirowało nas do przybliżenia zagadnienia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe polskiej spółki z o.o. w języku niemieckim. Treść artykułu jest dostępna na naszej stronie internetowej dedykowanej dla klientów niemieckojęzycznych www.polen-anwaltskanzlei.de w zakładce AKTUELLES. Jedynie tytułem wprowadzenia wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w ww. orzeczeniu z 19 stycznia 2018 r. uznał, że wewnętrzny podział zadań i obowiązków pomiędzy członkami zarządu spółki z o.o. tego rodzaju, że jeden z członków zarządu jest zwolniony od zajmowania się sprawami finansowymi, nie stanowi podstawy do wyłączenia tego członka zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki.

Ponieważ kwestia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki stanowi istotny przedmiot zainteresowania naszej Kancelarii nie tylko na gruncie prawa polskiego, postanowiliśmy przeanalizować zagadnienie odpowiedzialności członków zarządu niemieckiej spółki GmbH w sytuacji ustalenia podziału zadań – Ressortaufteilung pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu. Zapytania związane z obejmowaniem funkcji członka zarządu w niemieckich spółkach nie należą do rzadkości. Przy okazji zakładania spółki GmbH w Niemczech nasi klienci zwykle oczekują również doradztwa w zakresie dotyczącym sprawowania funkcji członka zarządu – Geschäftsführer.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że problem podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu pojawia się zwykle w większych spółkach, których struktura organizacyjna wymaga zatrudnienia większej liczby członków zarządu, odpowiedzialnych za określone obszary działalności spółki. Poszczególni członkowie zarządu mogą objąć funkcję np. dyrektora wykonawczego, dyrektora ds. finansowych, czy też dyrektora ds. marketingu. W spółkach niemieckich, prowadzących w Polsce intensywną działalność gospodarczą, duże znaczenie może mieć powierzenie funkcji dyrektora ds. marketingu, będącego jednocześnie członkiem zarządu, osobie znającej język polski oraz polski rynek. Decydując się na takie stanowisko przyszły członek zarządu niemieckiej spółki powinien mieć na uwadze następujące uwagi.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

W ubiegły czwartek 19.04.2018 r. został zakończony pozytywnie dla naszego klienta kolejny prowadzony przez naszą Kancelarię spór sądowy w Niemczech. Tym razem z zakresu niemieckiego prawa budowlanego. Zaznaczyć należy, że przeciwnik naszego klienta był reprezentowany przez jedną z czołowych niemieckich kancelarii prawnych, która w rankingu THE LEGAL 500 została sklasyfikowana w pierwszej piątce niemieckich kancelarii specjalizujących się w prawie budowlanym. Polską spółkę reprezentował Pan Mecenas Paweł Majewski, członek Izby Adwokackiej w Berlinie, który ostatecznie doprowadził do zawarcia korzystnej ugody.

Sprawa dotyczyła roszczenia niemieckiej spółki o zapłatę odszkodowania za koszty robót budowlanych powstałych w związku z wykonaniem zastępczym. Ostatecznie powódka zgodziła się zawrzeć ugodę na mocy której zredukowała swoje żądania zawarte w pozwie o 3/4 oraz wyraziła zgodę na płatność należności w ratach.

Od strony prawnej sprawa dotyczyła rozwiązania umowy o roboty budowlane z ważnej przyczyny na podstawie § 8 ust. 3 Nr. 1 w zw. z § 5 ust. 4 i 3 VOB/B oraz dochodzenia odszkodowania w związku z wypowiedzeniem umowy na podstawie § 8 ust. 3 Nr. 2 VOB/B. Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 VOB/B jeżeli siła robocza, sprzęt, rusztowania, materiały oraz elementy konstrukcyjne są w takim stopniu niewystarczające, że termin zakończenia prac może nie zostać zachowany, wówczas zleceniobiorca jest zobowiązany w odpowiedzi na zgłoszone żądanie zorganizować niezwłocznie odpowiednie środki zaradcze. Z kolei § 5 ust. 4 VOB/B stanowi iż, jeżeli zleceniobiorca opóźnia się z rozpoczęciem wykonania prac, popada w opóźnienie z ich zakończeniem lub nie wywiązuje się z obowiązku wskazanego w ust. 3, wówczas zleceniodawca zachowując ważność umowy może żądać odszkodowania na podstawie § 6 ust. 6 lub wyznaczyć zleceniobiorcy odpowiedni termin do wykonania zobowiązania i oświadczyć, że po jego bezskutecznym upływie wypowie umowę (§ 8 Nr. 3). Zleceniodawca na podstawie § 8 ust. 3 Nr. 1 VOB/B może wypowiedzieć umowę, jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 4 Nr. 7 i 8 ust. 1 oraz § 5 ust. 4 wyznaczony termin bezskutecznie upłynął. W przypadku wypowiedzenia umowy w powyższej sytuacji zleceniodawca jest uprawniony na podstawie § 8 ust. 3 Nr 2 VOB/B do wykonania niedokończonej części umowy przez podmiot trzeci na koszt wierzyciel.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Od wielu lat doradzamy przedsiębiorcom w zakładaniu spółek w Niemczech. Założenie spółki GmbH w Niemczech powinno zostać poprzedzone gruntowną analizą pod kątem możliwości optymalizacji kosztów prowadzenia działalności w Niemczech. W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość uregulowania w umowie spółki GmbH miejsca odbywania zgromadzenia wspólników poza granicami Niemiec.

Często zdarza się, że spółka GmbH jest zakładana na obszarze Niemiec dla realizacji konkretnego kontraktu natomiast wspólnicy i zarząd takiej spółki na stałe przebywają w Polsce. Na miejscu przebywają tylko pracownicy realizujący dane zlecenie. O ile w przypadku przygranicznych miejscowości odbycie zgromadzenia wspólników nie wiąże się z istotnymi kosztami, o tyle odbycie zgromadzenia wspólników w Stuttgarcie przez wspólników pochodzących z Trójmiasta będzie połączone ze znacznymi kosztami.

W przeciwieństwie do prawa polskiego niemiecka ustawa o spółce GmbH (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) nie reguluje zagadnienia miejscowości w której ma się odbyć zgromadzenie wspólników. W kwestii wyboru miejsca odbycia zgromadzenia wspólników – Gesellschafterversammlung – wspólnicy mają daleko idącą autonomię i mogą ustalić, że zgromadzenie wspólników może się odbyć również w Polsce, co z pewnością pozytywnie wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania spółki.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Praktyka niemieckiego prawa upadłościowego należy do jednej z ważniejszych specjalizacji w kancelarii. Kancelaria podejmuje działania prawne w obu obszarach tzn. stricte w zakresie niemieckiego prawa upadłościowego, jak również w zakresie przestępstw towarzyszących upadłości. Najpowszechniejsze delikty karne związane z upadłością to: niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie – Insolvenzverschleppung, oszustwo – Betrug oraz bankructwo – Bankrott.

Głównym problemem polskich przedsiębiorstw jest niespodziewana upadłość niemieckiego kontrahenta i związana z tym konieczność zgłoszenia wierzytelności w niemieckim postępowaniu upadłościowym. Stosunkowo częstym przypadkiem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości krótko po wykonaniu usługi przez polskiego przedsiębiorcę. W takim przypadku rodzą się wątpliwości, czy zlecając usługę niemiecki kontrahent nie działał ze świadomością pokrzywdzenia swojego polskiego wierzyciela. Jeżeli zamawiający działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez przedstawienie nieprawdziwych danych np. dotyczących swojej sytuacji finansowej, celowo wywołał u polskiego przedsiębiorcy przekonanie, że zapłata za usługę nastąpi, wówczas może zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa. Przestępstwo oszustwa jest uregulowane w § 263 StGB (niemieckiego kodeksu karnego).